ברוכים הבאים לאתר "קודונייט" www.codonate.org (להלן "האתר") אשר הינו בבעלות 'ווי דו ווב 770 בע"מ', אנא קרא את תנאי השימוש בקפידה והתוודע לזכויות ולחובות המשפטיות הנובעות משימושך באתר. שימוש באתר בכל צורה שהיא מהווה את הסכמתך לתנאים כפי שיובאו להלן . תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות, אך בכל מקום בו מדובר בלשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה, רבים או לגופים תאגידיים.

 

השירות שלנו

האתר משמש כפלטפורמה מקוונת לצורך ניהול קמפיינים של תרומות לארגונים, עמותות ומוסדות.

פלטפורמה זו מאפשרת לארגונים ועמותות לנהל קמפיין פרסומי המיועד לגיוס כספים עבור מטרות צדקה, באמצעות דפי סליקה ייעודיים לגיוס הכספים, הנסלקים בצורה אוטומטית.

האתר משמש כפלטפורמת תרומות בלבד המספקת שירותי גיוס כספים וקבלת תרומות מקוונים. האתר במתכונתו משמש אך ורק כגורם מתווך בין התורם לספק שירותי הסליקה הנבחר של הארגון, וממנו אל הארגון המיועד. האתר אינו אחראי לתכנים המפורסמים. עליהם אחראי בעל הקמפיין ו/או דף הסליקה.

 

כללי

משתמש הקצה, בין אם הוא תורם או גוף המקבל תרומות דרך מערכת קודונייט, מתחייב שלא להשתמש באתר לכל מטרה האסורה עפ"י תנאי האתר, החוק או התקנות, וכן לגרום נזק, להטיל עומס יתר, לפגוע או להשבית את מערכות ורשתות התקשורת של האתר, להפר את זכויותיו המשפטיות של אדם אחר, לתמוך בטרור, חוסר סובלנות גזעית, התעללות, הוצאת דיבה ולשון הרע, שנאה, נזק לרכוש או אלימות, איסוף מידע, התחזות לאדם אחר או הזדהות בדרך היוצרת מצג שווא, הטעיה, הונאה, הסתרה או ניסיון הסתרת זהותו האמתית.

תנאי השימוש הם הסכם הקובע את תנאי השימוש שיחולו על שימוש באתר על ידך (להלן "משתמש הקצה") בעת שימוש באתר, משתמש הקצה, מסכים לנהוג על פי כל תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן.

משתמש הקצה הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או בכל הקשור בו ככל שימסרו לו ואין לקודונייט שום אחריות בנידון.

משתמש הקצה מכיר בכך שהשימוש באינטרנט מערב מגוון תשתיות שאין לאתר שליטה עליהן, ומשכך עלול לעיתים ללקות בהפרעות שאינן בשליטת האתר. עקב כך, האתר לא יהיה אחראי לכל שיבוש ו/או אבדן מידע בזמן העברת מידע על גבי תשתית האינטרנט. בנוסף, ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. משתמש הקצה פוטר את האתר בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל.

לאתר תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר, לרבות תוכן, שעות פעילות ושימוש באתר וזאת ללא התראה מוקדמת. האתר רשאי להפסיק הפצתו של כל מידע, ו/או לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע שימצא לנכון ואין למשתמש באשר הוא עילה לתלונה או לשיפוי על כך.

משתמש הקצה מאשר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. על מנת להשתמש באתר משתמש הקצה מאשר כי הינו בן 18 לפחות.

 

היעדר אחריות

משתמש הקצה מסכים בזאת מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. האתר אינו מצהיר ואינו מתחייב שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות, כמו כן אינה ערב לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר וכן אינו ערב לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע.

האתר מסתלק מכל מצג, אחריות, ערובה, הצהרה ותנאי, בין מפורש ובין מרומז, לרבות לגבי אי הפרת זכויות קנייניות או חוזיות, סחירות והתאמה למטרה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל האתר לא יהיה אחראי, בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר יגרם עקב השימוש באתר.

 

הגבלת אחריות

בשום מקרה, האתר לא יהיה חייב בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור להסכם זה.

משתמש הקצה מאשר כי ידוע לו שהאתר פועל כפלטפורמה בלבד במתן שירותים ובעזרה לארגונים לגיוס תרומות מהציבור הרחב ללא כל מחויבות לפקח ו/או ליישב מחלוקות ו/או להשיב כספים לתורם ו/או למשתמשי קצה אחרים ובכל טענה ותביעה יפנה לארגון המגייס.

 

בקרה, פיקוח ומעקב

לקודונייט תהיה הזכות, אך לא החובה, לבקר, לפקח ולעקוב אחר התוכן באתר בכל עת, על כל הדפים והפוסטים שבו, ככל שיהיו חלק מהאתר, לקבוע האם השימוש באתר נעשה בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל הכללים שיקבעו, ככל שיקבעו, על ידי קודונייט, כמו גם התאמה לכל חוק, דין, תקנה, רגולציה ו/או בקשה/הוראה של גוף מוסמך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קודונייט תהיה זכאית, אך לא מחויבת להסיר כל חומר, אשר קודונייט סוברת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שהוא מפר את תנאי הסכם זה או שמעורר כל התנגדות.

 

שיפוי ושחרור

משתמש הקצה מסכים להגן על, לשפות ולפצות את קודונייט מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין. משתמש הקצה הנו האחראי הבלעדי לכל אינטראקציה עם הארגון ועם משתמשים אחרים באתר. משתמש הקצה משחרר את קודונייט מכל תביעה, דרישה, חבות לכל פעולה של הארגון.

 

תוכן צדדים שלישיים

ייתכן והאתר יכיל קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי. קישורים אלו ניתנים לנוחות משתמש הקצה בלבד ואינם מעידים על מתן חסות של קודונייט לתכנים הנמצאים באתרי אינטרנט אלו. קודונייט אינה אחריות לכל מצג ו/או תוכן, של אותם אתרי אינטרנט אליהן קיים קישור באתר וכן אינה אחראית לדיוק, לנכונות, למהימנות, לשלמות ו/או לשימושיות של כל תוכן ומידע המופיע באתרי אינטרנט אשר קישור אליהם מופיע באתר.

 

כמו כן, יובהר בזאת שכל התכנים, התמונות והמדיה המועלים בקמפיינים המוצגים באתר הינם באחריות הארגון שבבעלותם הקמפיין הרלוונטי ואין לקודונייט שום אחריות על הפרת זכויות יוצרים. תביעת זכויות יוצרים ככל שתוגש – תנוהל ישירות מול בעלי הקמפיין. עם זאת, בהינתן שתימצא הפרה של זכויות יוצרים על ידי בעלי הזכויות, נסיר בהקדם האפשרי את התכנים השנויים במחלוקת עד להסדרת העניין מול בעלי הקמפיין.

 

משתמש הקצה מודע לכך שייתכן שביקור באתר אינטרנט שלינק אליו מופיע באתר יגרום לו לנזקים נוספים, לרבות עקב וירוסים, רוגלות, ותוכנות זדוניות אחרות. אם משתמש הקצה מחליט להיכנס לאתר אינטרנט של צד שלישי דרך לינק המופיע באתר, הוא עושה זאת על אחריותו.

קודונייט לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ו/או עלול היה להיגרם לך כתוצאה משימוש או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרי האינטרנט שתגיע אליהם באמצעות הקישורים באתר.

 

משלוח הודעות על ידי קודונייט או מי מטעמה

קודונייט מעוניינת לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני לעדכונים שוטפים, וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת בעת התרומה. הנך מאשר בזאת לקודונייט או מי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות במייל חוזר או ללחוץ על כפתור ההסרה המופיע בגוף המייל.

 

העברת כספים, תשלומים, בירורים וקבלות

כל הכספים הנגבים באמצעות שירותי האתר, נגבים באמצעות כרטיס אשראי. מובהר בזאת כי כל התשלומים הנגבים מהתורם לזכות בעל הקמפיין באמצעות האתר, כפופים ותלויים בספק כרטיס האשראי של התורם ונגבים באמצעות המסוף הייעודי של בעל הקמפיין וללא כל מעורבות של האתר בתהליך הגביה, מלבד הקישור למסוף של העמותה או המוסד הרלוונטי ולאתר אין כל השפעה או אחריות כלשהי בזה.

כאמור לעיל, לאחר ביצוע התרומה – חיוב כרטיס האשראי מבוצע על ידי מסוף האשראי של בעל הקמפיין המשויך לדף הסליקה שלו בקודונייט. משכך, קבלה ואישור תרומה תישלח לתורם בכתובת האימייל שהוזנה על ידי בעל הקמפיין ובאחריותו הבלבדית.

מובהר אם כך, כי במידה ותיווצר מחלוקת או אי הבנה כלשהי בין התורם לבעל הקמפיין בנוגע לפירוט התרומות שבוצעו באמצעות שירותי האתר, האחריות הבלעדית לטיפול או לשיפוי היא של בעלי הקמפיין הספציפי. יצויין בזאת שככל שידרש, תספק קודונייט לבעלי הקמפיין את המידע והנתונים המופיעים והשמורים במחשבי האתר לצורך בירור המחלוקות.

יודגש בזאת שכל חוקי הגנת הצרכן באשר הם הנגזרים מיחסי ספק-לקוח, אינם חלים על קודונייט בהיותה גורם מתווך שקוף שאינו מעורב בעסקה. על התורם לפנות לעמותה או למוסד הרלוונטי למימוש זכויותיו באשר הן.
עם זאת, ניתן לפנות אל האתר לכתובת info@codonate.org ואנו נסייע במידת האפשר ביצירת הקשר עם הארגון ופתרון הבעיה.

 

שינויי מדיניות עתידיים

אנו שומרים את הזכות בכפוף לשיקול דעתנו הבלעדי לשנות או לתקן בכל עת את התנאים, שינויים אלו ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר והם יחולו גם למפרע, בעצם שימושך באתר אתה מאשר גם שינויים למפרע ככל שיהיו.
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחסים לשני המינים.

מדיניות הפרטיות

גלישה ושימוש באתר "קודונייט" כתורם או כגוף המקבל תרומות, מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן. (להלן "מדיניות הפרטיות")

כחלק ממדיניות הפרטיות, קודונייט מצהירה בזאת שהיא שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בפרטי יצירת הקשר של הנרשמים והמשתמשים באתר על מנת לשלוח מעת לעת הודעות מותאמות אודות מבצעים וחדשות. במידה ויישלחו הודעות כאלו, ניתן יהיה בכל עת לבטל הרשמה בגוף הפרסום עצמו.

קודונייט מצהירה בזו שלא תעשה שום שימוש אחר בפרטי הנרשמים ו/או המשתמשים וכי לא תעביר פרטים אלו לשום צד שלישי ללא הסכמתו הישירה של בעליהם.

 

סגירת תפריט

ועד חסידי חב"ד רחובות (ע"ר)

ח.פ. 580010981

תקנון ומדיניות

1. התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.

2. עמותת “ועד חסידי חב"ד רחובות (ע"ר)” מאפשרת לך לתרום כסף לטובת פעילות העמותה בדרך קלה, נוחה ומהירה – ניתן לשלם בכרטיס אשראי, העברה בנקאית או טלפונית.

3. בעת מתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והתורם יקבל תשובה באשר למצב העסקה והאם התקבלה או נדחתה.

4. התורם יקבל קבלה אשר תציין את תרומתו לעמותה, הקבלה תשלח באמצעות כתובת המייל שסופקה על ידי התורם.

5. לעמותה אישורים משלטונות המס, בהתאם להוראות החוק הרלוונטיות.

6. נציגי העמותה ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך התרומה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חוויית התרומה ולהפוך אותה לפשוטה ולמהירה.

7. מדיניות ביטול תרומה / עסקה: מבצע פעולת התרומה רשאי לבטל את העסקה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן :”חוק הגנת הצרכן“) והתקנות שהותקנו על פיו.
לשם הנוחות, ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לעמותה.

8. אין לתת פרטים כוזבים. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית. תורם שיעבור על עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.

9. במידה והעסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה.

10. העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי התורם או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

11. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתקנון זה תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל אביב בלבד.

12. אני מאשר שגילי הוא לפחות 18 שנה ושקראתי ואני מסכים לתקנון האתר ומדיניות הפרטיות.

13. מדיניות הגבלת פרטיות: העמותה מכירה בחובה לשמור על פרטיות התורמים, העמותה לא תעביר פרטי התורמים לגורם שלישי.

14. מדיניות הגבלת אחריות: כספי התרומה יופנו לעמותה הנמצאת בחשבון בנק העמותה.

15. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים.

16. פרטים ליצירת קשר: כתובת אימייל: vcchabad@gmail.com טלפון: 08-9493176